הרב שלמה וילק

צדיקים נסתרים

הרב שלמה וילק

תכנית מלווה מלכה, רשת ב', מוצש"ק נח, התשע"ב.

 

לפני שנים רבות בטלה הנבואה מעם ישראל ונותרנו עם רוח הקודש ועם חכמה בלבד. אחד הסימנים לנביא הוא התנגדותו למשימה מסיבות שונות. משה רבינו מסרב, כך גם כל הנביאים הגדולים, גם ישעיהו שאמנם מתנדב למשימה, אך מוחה על תוכנה ושואל 'עד מתי?'

נביא, להבדיל מסתם רמקול המוריד את דבר ה' לבני האדם, מביא גם את דברי האדם לאלקים. נביא אמת מתווכח עם הקב"ה, מביא את דעתו שלו ומייצג את העם. ביטול הנבואה פיצל את התפקיד לשניים – לחכם ולצדיק. שניהם קשורים לקב"ה, האחד שומע את דבר ה' ומביא אותו לעם, והשני שומע את דבר העם ומביא אותו לקב"ה. החכמים אהובים על הקב"ה והצדיקים על העם, אולם דומני כי אהבת העם אליהם מאהיבה אותם גם על הקב"ה.

 

אחד מסימני הגלות הוא ההפרדה בין הצדיק והחכם. מצדיקי הרבים אינם נחשבים החכמים, והחכמים פוסקים ודורשים ומזהירים, מבלי להביט אל העם ולפנות אל הקב"ה שיחוס על עם עני ואביון. החכמים עסוקים בכתוב ובמשתמע ממנו, והצדיקים עסוקים ברצון הקב"ה. הכתוב דורש קרבנות, ושמירת שבת ותרי"ג מצוות, הקב"ה אומר כי אינו רוצה בקרבנות ובתרי"ג כעיקר אלא בלב נשבר ובמי שלא נשא על רעהו חרפה. הכתוב אומר כי גלות תבוא לעולם אם לא נשמע לקול התורה, אולם הקב"ה רוצה שלא תהיה שנאת חינם בינינו. הנביאים ידעו זאת, אולם לא עוד. כבר שנים רבות מידי אנו מפוצלים בין אלו היודעים היטב מה כתוב, לבין אלה היודעים היטב מה רוצה הקב"ה, וכשיש פיצול בין השניים, אזי האמת נעדרת מן הארץ. אי אפשר לנתק את הרצון האלקי מן המצוות ואסור לנתק את המצוות משורשן ברצון הקב"ה, כי חפץ חסד הוא ולא דין.

את התכנית הערב אנו מקדישים לצדיקים הנסתרים שבישראל. איך ייתכן צדיק נסתר, אם שמו נישא ברבים? ואיך ייתכן צדיק שאינו נסתר, שהרי מי שמגלה צדקותו ברבים אינו צדיק אלא מתגאה על הבריות?

 

צדיק נסתר אין פירושו מי שאינו ידוע, אלא מי שנסתר בעיני עצמו. משה רבנו מלמד אותנו את הסוד, כך אומרים חז"ל במסכת חולין. 'ונחנו מה כי תלינו עלינו' אומרים משה ואהרן מול המתאוננים רע, והם גדולים מאברהם שאמר 'ואנכי עפר ואפר' ומדוד שאמר 'ואנכי תולעת', משום שהם ביטלו את עצמם לגמרי, שאפילו עפר ואפר אינם. צדיק נסתר הוא צדיק בעצם הסתתרותו, נדמה לקב"ה, שהוא אין, וככל שהוא אין, הוא יש גדול יותר. כל הבורח מן הגדולה, רודפת זו אחריו. ובעת בה העולם כולו רודף אחרי פרסום, וכל הגדול מחברו גדול ביצריו בעיקר, לא ברוחו ובענוותו, כמה חשוב לזכור כי חכמים יש בישראל רבים, צדיקים מועטים הם בכל דור שבזכותם העולם עומד. ולוואי ונזכה לגאולה בקרוב, בה יתאחדו שני העצים ויהיו לאחדים בידינו.