הרב שלמה וילק

עקידת דורית

הרב שלמה וילק

עפ"י דברי הזהר, פרשת תולדות, מאמר 'ותכהין עיניו מראות'.

 

'וילכו שניהם יחדיו', האב בעל החסדים והבן הנעקד, איש הדין. והבן מעולם לא הותר מקשריו, נותר עקוד ועיוור, מגשש באפילת הלילה, בגדר תורה שבעל פה. והאב המשיך לעקוד את בנו לבל תשלוט מידת הדין בעולם, והמלאך קרא שוב ושוב לאב כי לא ישלח ידו אל הנער. וכך הולכים להם שניהם, החסד והדין, אחוזים זה בזה, כשהצדק עיוור והחסד מאיר כולו, ואיש את רעהו מנסה לבטל, האלקים דורש עקידת הבן, והמלאך קורא מן השמים לבל תיפול שערה מראשו.

 

ומאז, שנים ארוכות, נאבקים השנים. והבורא שרצה לברוא עולם של דינים, ידע כי לא יכון עולם כזה וביקש כי החסד יוביל והדין ילך בצידו, עקוד ועיוור. ובמדינת ישראל שורה מידת הדין, ושופטים ודיינים ואנשי הלכה ופוסקים מבקשים כי תשלוט הגבורה, וכי החוק וההלכה יובילו את הדרך, והציבור ונציגיו מבקשים לעקוד את מידת הדין הזו, לבקש כי הארץ לא תמלא משפט אלא צדקה. ונשיאת בית המשפט, כמו גם פוסקי הדור, נאבקים את מאבקו של הדין, מסרבים להיעקד ושוכחים כי אם צדק בלבד ילין בה, סופו של עולם ללא גדולה להוליד מרצחים ונרצחים.

הבן ידע לקבל את דינו של החסד שנמתח מעליו, פשט את צווארו ואמר 'הנני'. האב גילה כי בנו יחידו אשר אהב הוא יצחק, ההפוך ממידתו, וכי עקידתו תאיר לבניו אחריו את מידת הרחמים, וכך יזכור האל לעמו את העקידה בזכות יעקב בעל התפארת, שרק תכהה ראייתו ולא תאבד.

 

בית המשפט העליון ונציגי הציבור בישראל מתגוששים, זה אומר לי ההוד ואלו אומרים דידן נצח. שלום לא יכון ביניהם, גם אם לעיתים ילכו שניהם יחדיו, אולם אם יבטל האחד את השני תמלא הארץ חושך גדול, שמא ע"י חשכת הדין, או ע"י אורות התוהו הציבוריים. נידונו השניים להיות במאבק.

ככל שכוחה של החברה לגלות חסדים נחלש, גובר כוחו של הדין. חברה שהיא מקוטבת לארכה ולרוחבה בכל שאלה ערכית וקיומית הנוגעת למהותה, חברה שאינה יכולה למצוא הנהגה מוסכמת, תהיה האובייקטיביות מנהיגה לה, וכך יאבד הסובייקט את ערכו. ואם תיכון מנהיגות חזקה שתנהיג ביד ברזל, גם אם עקרונות הצדק והיושר ידריכו אותה, סופה לערוף ראשים.

החסד והדין, כשהם נפרדים, מובילים לאבדון ולחושך, להפקרות ולרשעה. עם ישראל צריך למשוח לו מנהיג מאחר הצאן, מנהיג בעל חסד שיוכל להוביל את הדין. בית המשפט העליון חייב להיעקד, לוותר על כוחו כדי להשיג כח בונה ולא מהרס. כאשר הכנסת מנסה לעקוד את הדין בכח, סופה להפסיד. הגבורה תמיד תהיה חזקה מן החסד, קין תמיד יגבר על הבל, אלא אם תוותר הבינה על מאורה הגדול ותסכים להיות המאור הקטן.