yeshiva_events - item.php
img

אירועים

ראש השנה תשע"ח

א' תשרי תשע"ח |

ראש השנה תשע"ח


יום א'

 

ערב חג

18:20 כניסת חג והדלקת נרות

18:30 מנחה

אחות קטנה

דרשת ראש הישיבה

ערבית

סעודת חג


יום הדין קשיא

6:30 שמונה קבציםהרב וילק

7:00 שחרית

9:30 קידוש

10:00 שיחה לפני תקיעותהרב יוסי

תקיעות

מוסף

סעודת חג

17:00 מנחה

תשליך – קיבוץ מגדל עוז

 

יום ב'

 

ערב חג

 

19:13 הדלקת נרות (אין להכין מיו"ט ראשון לשני לפני 19:13)

ערבית

שיעורהרב יוסי

20:30 סעודת חג


יום הדין רפיא

6:30 שמונה קבציםהרב וילק

7:00 שחרית

9:30 קידוש

10:00 שיחה לפני תקיעות
 הרב שראל

תקיעות

מוסף

סעודת חג

17:45 מנחה

שיעורהרב ריסקין

18:20 הדלקת נרות

18:45 קבלת שבת

 

שבת פרשת האזינו

 

ערב שבת 

18:20 הדלקת נרות

18:45 קבלת שבת

ערבית

סעודת שבת

עונג שבת עם הרבנים


יום השבת

7:30שמונה קבציםהרב וילק

8:00 שחרית

קידוש

11:00 שיעורים של החצר"מים

11:15 שיעור לנשים - הרב וילק

12:00 סעודת שבת


16:30 מנחה 

17:00סדר לימוד לקראת דרשת שבת שובה:
"מצוות להינות נתנו"
כיבוד קל יוגש במקום;)

18:00
דרשת שבת שובה
מפי ראש הישיבה הרב וילק

 19:10 צאת השבת, ערבית

שבוע טוב ושנה טובה!