מורה נבוכים חלק ג פרק נד

מדוע בחר הרמב"ם לסיים את המורה נבוכים בבירור המילה "חכמה"? הפרק "נוטש" את הפילוסופיה ומחפש את המשמעות לכל דווקא בעולם המצוות. אלו ההולכים בדרך התורה, לא רק בזו הכתובה, אלא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נב

"בכל דרכיך דעהו" – על האדם לחוש את הנוכחות האלקית בכל חייו ואז יכוון כל מעשיו לטוב. המצוות נועדו להכשיר לכך ולכן הן מקיפות את כל החיים. ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא, הערה

הרמב"ם נותן עצות טובות כיצד להגיע לארמון. העיקר הוא יכולת השליטה בכוחות הגוף, ע"י ריכוז מוחלט במצוות אותן אנו מקיימים. לאחר מכן, נוכל לעשות רק את המעשים ההכרחיים ולהשקיע את ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ג)

סיום משל הארמון, חלוקת האנשים לפי המרחק בו הם נמצאים מן הארמון. החשיבות הגדולה של החיפוש אחר הארמון והיחס לחכמי ישראל השונים במרחקם מן הארמון. ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (ב)

משל הארמון. כל בני האדם צריכים לחפש את המלך הנמצא בחדר הפנימי בארמון. יש שאינם מחפשים ויש התועים בדרך ויש המגיעים עד שערי הארמון. בודדים נכנסים. המצוות מביאות עד שערי ...

מורה נבוכים חלק ג פרק נא (א)

משל הארמון: המלך נמצא בארמון ומסביב כולם מנסים להגיע אליו. מי שהגיע מושגח ומי שאינו מגיע אינו מושגח! גדולי ישראל אינם בהכרח מבאי החדר הפנימי, כיוון שהמצוות אינן מביאות אלא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק לה

חלוקת המצוות לקטגוריות : תיקון החברה, המידות, הדאגה לדל, נזיקין, הסדר ענייני הממונות, החגים, מקדש וקדשיו, איסור מאכלות, אישות. את כל המצוות אפשר להכליל בתוך החלוקה הזו, ולכל אחת מן ...

מורה נבוכים חלק ג פרק לב

לכל המצוות יש טעם כללי, אולם לא סיבה פרטית. הקב"ה נתן מצוות כדי לתקן את טבע האדם ולקרבו לאלקים, לכן המצוות מתחשבות לעיתים בחולשות האנושיות. תורת ישראל בעיקרה עוסקת בחובה ...

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (ב)

לאלקים אין סיבות משום שהוא הסיבה הראשונה. אלו המתעקשים שלאל אין שכל אלא רק רצון, הופכים אותו לחסר שכל, וזה לא ייתכן. אלקים הוא החכמה וכל השגחתו והנהגתו בחכמה ולא ...

מורה נבוכים חלק ג פרק כה (א)

ארבע סיבות לפעולות שחוק, הבל, שטות ופעולה חשובה. העולם לא נברא בשביל האדם, אלא בשביל האלקים וכל יצור המתאים עצמו לרצון האלקי ראוי ורצוי. רק מי שעושה את מעשיו לצורך ...

מורה נבוכים חלק ג פרק יז

דעות בעניין ההשגחה האלקית והסבר הרמב"ם לנושא. ההשגחה המוחלטת היא זו שמעל גלגל הירח, ובמה שמתחת לגלגל הרקיע ההשגחה היא השגחה מינית ולא פרטית. לפי האשעריה אלקים "רוצה", אין חוקיות ...

מורה נבוכים חלק ג פרק יג

כיוון שאנו מאמינים בחידוש העולם, אנו מאמינים גם בהשגחה. לעולם יש מטרה, והקב"ה ברא את העולם כך שהוא שואף למלא ייעוד זה. התורה האריסטוטלית היא כי חומר שואף לחזור למקומו ...

מורה נבוכים חלק ג פרקים יא,יב

ההפרדה בין רוח לחומר, והצורך להתרחק מן החומר שאין בו קדושה. "הרהורי עבירה קשים מעבירה" כיוון שטומאת החומר עוברת לשכל. הדעות השונות ביחס למקור הרוע בעולם הן מקור העבודה זרה. ...

מורה נבוכים חלק ג הקדמה

הספר מורה נבוכים נכתב ליודעי ח"ן, בצורת רבדים של הבנה נסתרת יותר ויותר. הצורה היא הקבועה והחומר הוא מקרי לצורה ומתכלה. כל הפגמים והקשיים נובעים מן החומר ולא מן הצורה, ...

מורה נבוכים חלק ב פרק מה (ב)

מהי רוח הקודש ומה ההבדל בינה לבין נבואה? רוח הקודש היא חלק מתהליך ההכשרה לקראת נבואה, היא ההתגייסות למשימה והאמונה בה. דרגות שונות בנבואה עד דרגת משה שהיא הדרגה הגבוהה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק מה (א)

הנבואה היא בחלום בד"כ משום שלישויות השמימיות אין גוף. גם אברהם מדבר עם הקב"ה דרך החלום. הסברי הרמב"ם להתגלויות אלקיות בתנ"ך, כמו פרשת בלעם ושאר האירועים. הנבואה דורשת רמה אנושית ...

מורה נבוכים חלק ב פרקים מ,מא

הפוליטיקה והנבואה. מקומו של נביא בהנהגת העם וטיב יחסיו על שאר הרשויות במדינה החברתית. יש הנהגה שכחה הוא מלמעלה ויש הנהגה שכחה מהם, הנביא שואב את עצמתו מן הכח המדמה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק לג

הדעות בנבואה, האם יש קשר בין אדם לאלקים ומי אחראי לקשר הזה. ההבדל בין חכמה אנושית לאלקית. הנבואה ניתנת רק לראויים והעם שומע את קול ה' רק דרך הנביאים הראויים ...

מורה נבוכים חלק ב פרק טו

אין הכרח לחשוב שהעולם מחודש. חוקי ההתמדה והתנועה בגללם מוכיחים שהעולם קדמון, ייתכן שנבראו יחד עם העולם, לכן אין הם הוכחות טובות לקדמות העולם. אריסטו טען כנגד טענה זו, שחוקי ...

מורה נבוכים חלק ב פרק יד

הזמן נמדד בשינוי / בתנועה, וללא חומר משתנה אין זמן. בקב"ה אין זמן משום שאין בו שינוי. איננו יכולים להבין עולם בלי זמן ושינוי, אולם אי אפשר לשאול מה קרה ...

מורה נבוכים חלק ב פרק יב

ארבע דעות בעניין קדמות העולם או חידושו. קבלת העובדה שהעולם נברא, משום שאין טענות מכריעות לשיטה אחרת וזו הדעה המקובלת בפשט התורה. דעת אריסטו שאם היה שינוי ונוצר עולם, מה ...

מורה נבוכים חלק א פרק ע וחלק ב פרק יג

התיחסות הרמב"ם לדעות המוסלמיות בעניין בורא ונברא, חומר וצורה. לדעתו אין קשר בין קדמות העולם או חידושו לבין מציאות האל ואחדותו. העולם אינו מוכיח דבר לגבי האל. למרות שאין הכרע, ...

מורה נבוכים חלק א פרק סח

יש לאדם הכרה ראשונית של האמת, אינטואיציה פנימית שצריך לעורר אותה ע"י הלימוד. האל הוא השכל הפועל ואין בו פוטנציאל לא ממומש, ואילו האדם יש בו שכל ויכולת ללמוד בכח, ...

מורה נבוכים חלק א פרקים נז,נט

המשך תורת התארים השלילית. המציאות היא אירוע שקורה לנמצא, ואילו באל אין אירועים מקריים וקיומו הוא מהותו ולא עניין שאירע לו. האל אינו חלק מתורת המרחב, הוא אינו קיים בזמן ...

מורה נבוכים חלק א פרק נד

התלות בין הרמה השפתית ובין היכולת להבין את המדובר. ככל שרמת ההמשגה גבוהה כך תגדל יכולת ההבנה. משה רבינו מבקש לדעת את דרכי האל, לבד מקיום המצוות, ומכאן לומד הרמב"ם ...

מורה נבוכים חלק א פרק נ

הידע אינו מה שנאמר אלא מה שנקלט ע"י הלומד. מחלוקת המתרגמים האם מדובר באמונה או בידיעה. שלשה שלבים בידיעה – ההצדקה של כל דבר הנלמד, הקליטה בנפש וחשיבות מתן המילים ...

מורה נבוכים חלק א פרק לד

חובת הלימוד ההדרגתי, מן הלוגיקה של הלימוד, מתמטיקה וביולוגיה ואז לעבור למטא-פיסיקה. אין להיות פזיזים ולרצות ללמוד הכל מיד. הדבר דורש מאמץ וסבלנות, תכונות שאין בנמצא לרוב בני האדם, לכן ...

מורה נבוכים חלק א פרק לב

ההתאמצות להבין את האלקים, היא ההתפרצות השכלית, תביא להקהיית השכל כיוון שאי אפשר לעמוד על אמיתת מציאותו. את האל אפשר להבין רק דרך פעולותיו, דרך חכמת בריאתו. מי שמתאמץ להבין ...

מורה נבוכים חלק א פרק יז

המושגים של חומר וצורה, פוטנציאל וממשות. ההיעדר היוצא אל הפועל בתורת אפלטון וחובת הזהירות שלא ללמד להמונים את הדברים הנסתרים. ובכל אופן יש דברים הנסתרים מכל בני האדם, ויש דברים ...

מורה נבוכים חלק א פרקים ב,ה

המשך הדיון בחלק ראשון, פרק שני ופרק חמישי. אין ללכת בעקבות התכונות של האדם, אלא בעקבות המושכלות. מדוע אנו טועים? כיצד משערים השערה? אילו היקשים הם לוגיים? חובת הזהירות מן ...

מורה נבוכים חלק א פרק ב

הדיון החשוב בשאלת השכל האנושי ויכולתו להבין את "השכל הפועל" ע"י הדבקות בו. הרמב"ם מבדיל בין הדרך בה נדבקים המנהיגים, הנביאים והפילוסופים, אולם הדרך העליונה היא הדבקות ע"י ההשכלה, שהיא ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק ג

המשך ההקדמה. קריאה פשטנית ודרשנית: יש לקרוא את התורה כפשט עד המקום בו היא סותרת את ההגיון ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק ב

הקדמתו של הרמב"ם למורה נבוכים. דיון בשאלות שהביאו לכתיבת הספר, כיצד מגשרים בין הפילוסופיה הטוענת כי אין השגחה ואין מודעות אלקית, ובין פשטי התורה. כיצד והאם מחנכים את ההמון, ומה ...

הקדמה למורה נבוכים - חלק א

הקדמה לקראת לימוד המורה נבוכים. דיון בסיבות לכתיבת הספר, ביוגרפיה של הרמב"ם ושל דורו, השינויים ההיסטוריים במרחב המוסלמי והשפעותיהם של יהדות ספרד. ההשפעה האריסטוטלית על הרמב"ם והסיבות שהביאו לכך. ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור