קובץ א קסז (א)

העולם מבולבל מן החשיפה לכל הדעות והאמונות, אולם לכל אחת יש ניצוץ שיש להכניסו את הגרעין של אמונת ישראל ...

קובץ א קס

האמונה האידיאלית המתפשטת את האמונה המוכרחת – האסתטית, ומהם אל החיים. מאתיקה לאתסטיקה ולחיים ...

קובץ א קנט (ב)

רוחניות נפוחה וריקנית מהרסת את החיים המעשיים ואת חיי הרוח ...

קובץ א קנח - קנט (א)

כל עצלות רוחנית משפילה את המעשה, וכל עצלות מעשית משפילה את הכוח הרוחני ...

קובץ א קנז

יש לחיות חיים מעשיים הנובעים מחיים אידיאליים. אין להנמיך את המחשבה אל המעשה, ואין להכפיף את המעשה אל המחשבה המופשטת ...

קובץ א קנא

כאשר הלימוד הפרטי והעיוני מצמצם את המעוף הרוחני, יש ללמוד במעוף, בבקיאות, ללא סדר וקצב, עד שיוכל להיכנס שוב את החיים ...

קובץ א קמט

היחיד הנושא בצער הציבור ומזדהה עם סבלו מכפר וממתק את צרת הציבור כולו ...

קובץ א קמז

הישר, מידת היושר ואמת, הוא העיקרי. העיגולים, מידת החיים הדורשים עיגול הדין, צריכים לשאוף את היושר ...

קובץ א קמה-קמו

עבודת השכל הקרה ועבודת הרגש במוסר המתרגש ובקדושה שמעל ההגיון ...

קובץ א קמד

פרשת הקרבנות והמקדש כבניין הבית בלב, המרומם את הנפש ע"י זכרון העבר והעתיד ...

קובץ א קמג (א)

הרצון הטוב גלום בכל ההוויה וצריך לבוא לידי ביטוי חיצוני ברצון האדם ...

קובץ א קמב

השכל הניצחי והרגש הזקוק להתחדשות, שניהם מתאחדים כדי לרומם את החיים ...

קובץ א קמא

בכל ההוויה יש מימד רוחני והוא יתגלה יום אחד ויהפוך את האנושות למאוחדת עם הטבע, גם ברוחניות ובפנימיות ...

קובץ א קמ

מגדל השן וההמון. חשיבות החיבור וההדדיות בין האינטלנציה להמון ...

קובץ א קלט

פיתוחה של היכולת המוסרית הטבעית, וההתמודדות עם יסורי המצפון ...

קובץ א קלח

יש להתרומם מתוך עבודת השכר והעונש אל עבודת אהבת הכלל, למרות הסכנות בשמירה המעשית ...

קובץ א קלו-קלז

ירידה רוחנית לצורך עליה ...

קובץ א קלה

נשמות מעולם התוהו המחריבות את העולם ובכך מאפשרות לגלות את טובו ...

קובץ א קלב-קלד

ההבדל בין מוסריות לקדושה. מוסר הוא ביטול האני, קדושה היא רוממות האני ...

קובץ א קלא (א): הפער בין הטכנולוגיה והמוסר

חשוב לבנות את המוסר והפנימיות בהתאם להתקדמות הטכנולוגית, כדי שהאדם לא יהיה כלי בשירות הקידמה ...

קובץ א קכ-קכא: עם סגולה או ככל העמים?

הקנאה בשלמות האל המובילה לשנאה ולכעס, שיש לתקנם ע"י האמונה כי הכל אלקי, גם האדם ...

קובץ א קכט-קל: הקנאה באלקים, התשובה לפרויד ולניטשה

הקנאה בשלמות האל המובילה לשנאה ולכעס, שיש לתקנם ע"י האמונה כי הכל אלקי, גם האדם ...

קובץ א קכח: המוסר הפרטי והכללי

עוצמת המוסר תקבע את עוצמתו של היחיד ושל החברה ...

קובץ א קכו-קכז: דעת, רצון ואמונה

יחסי הגומלין בין רבדי ההכרה והמציאות כולם ...

קובץ א קכד: כעומק הידיעות וההכרות כן עומק החיים הרוחניים

החשיבות לדעת וללמוד כדי להעשיר את החיים ואת האמונה. דלות המחשבה היא דלות הרוח היהודית ...

קובץ א קכב-קכג: המהפכה הקוסמולגית וההתפתחותית

גלילאו ודארוין כיסוד להתחדשות המחשבה היהודית, וגילוי יסודותיה העתיקים והאמיתיים ...

קובץ א קי-קיא: העיון האלקי וחשיבותו

חושן משפט והעיון האלקי כיסוד האמונה ...

קובץ א קיח-קיט: המהפכה החברתית העולמית

רוסו ותרומתו להבנת היהדות והיהודים ...

קובץ א קטז-קיז: המהפכות הקדושות של המודרנה

דארוין ותרומתו לדעת אלקים ...

קובץ א קטו: אהבת העצמי כשורש הרע ושורש הטוב

אהבת העצמי כיסוד להטבת העולם היא האידיאל העליון והיא הסיבה למהפכת 'האדם במרכז' ...

קובץ א קט: ההלכה וההתקדמות ברוח האדם

היכן שרוח האדם מטוהרה, ההלכה צריכה לתת לה מקום ורק לכוונה ...

קובץ א קג-קח: הקריאה בשם ה' בכל המציאות

ישראל קוראים בשם ה', ובכל אירוע וידע נמצאת דעת אלקים כולה ...

קובץ א קא-קב: ערך השיוויון באין-סוף

ההשתוקקות לאל חי מצויה בכל היקום, ובאדם באופן מודע, ועל כן אנו שוברים את כל היש ברצון להשיג עולם טוב יותר ...

קובץ א צט: מי שמאמין לא מפחד ולא יגע

הפחד מדכא את המחשבה והחיים, ונשמות גדולות מגיעות ליראת שמים שאין בה פחד ...

קובץ א צז-צח: בין האידיאל והחיים: שתי התורות

חשיבותה של תחושת ההיפרדות לכאורה מהאלקים כדי לחיות חיי יצירה ומעשה  ...

קובץ א צד-צו: אריסטו ושפינוזה: הסובב והממלא

החלשת האמונה ע"י המונותיאזם, וחיזוקה ע"י ההבנה כי 'מלא כל הארץ כבודו' ...

קובץ א פט-צג: החברה המודרנית והאנרכיה: מחלוקת לשם שמים

הסידור הסוציאלי של החברה מועיל אך מדכא את רוח האדם היכולה להתבטא רק ע"י האנרכיה, כאשר זו נובעת מן הרצון לטוב, כפי שיהיה לעתיד לבוא ...

קובץ א פה-פח: דעת ה' העליונה נרכשת רק ע"י המסורת וההלכה

למרות התרומה של המדע והתרבות לאמונה, רק שמירת המצוות והקשר לתורה מביאים לדעת ה' העליונה. ...

קובץ א פב-פד: האמונה האפריורית והנרכשת

כל כוחות הנפש, כולל הדמיון והאינטואיציה, מגיעים לדעת ה' ...

קובץ א עח-פא: דעת ה' והמוסר

דעת אלקים בשכל קשורה למדע, לתפילה, ליראת שמים, למוסר הטבעי ולרוח האדם ...

קובץ א עו-עז: מפגש בין הפנימי לחיצון

חיזוק הטבעיות וטהרת הנשמה ואחריהם יציאה אל מרחב החיים ...

קובץ א עב-עה: התפילה והמוסר הטבעי

התפילה בעולם החדש דורשת חיזוק הרצון. המוסר הטבעי צריך להתאים ליראת שמים ...

קובץ א עא: רוח ישראל ורוח אלקים

רוח ישראל היא רוח אלקים וכל נסיון להפרידם סופו מפלה ...

קובץ א סח: הטהרה האלקית שבנפש היחיד והכלל

יחיד וציבור מסוגלים להתרחק מאור השכינה ולהיטמא ...

קובץ א סו-סז: טיהור הרפש המצטבר ביחיד ובעם

נטיית השכל לאמת, בעוד נטיית הדמיון אל הגסות, גם באומה כולה ...

קובץ א סה (ב): המוסר המורכב מהגיון ושירה

המוסר אינו מוחלט אלא יחסי, ומורכב מלוגיקה ורומנטיקה ...

קובץ א סה (א): שני הצדדים של המחשבה בדבר האלקים

הצמצום הוא רק לכאורה, אולם למעשה מלא כל הארץ כבודו ...

קובץ א סד: שממון הידיעה והכפירה

הרשעה הנובעת ממיעוט לימוד מחשבת ישראל, מול הסכנה בלימוד מחשבה ...

קובץ א סג (ג): חובת ההוכחה

החובה להעמיק את ההכרה התורנית כדי לבוא לחיים של תודעה ...

קובץ א סג (ב): החובה לדחות את האינסטינקט מפני ההכרה

החיפוש אחרי ההבנה והמודעות הביא גם את הכפירה ...

קובץ א סג (א): מחיים של דחפים לחיים של הכרה

איבוד הטבעיות במעבר אל ההכרה ...

קובץ א סב: השכל מוביל את הדמיון

כל תיקון שכלי ורגשי משפיע על הדמיון אולם אינו מבטל אותו ...

קובץ א סא: נשמות תיקון ותוהו

אנשים ודורות בעלי חזיונות גדולים, ואחרים מבחינת תיקון ...

קובץ א ס: השכל השפל והשכל האלקי

השכל הנבואי מרומם את האדם מעל השכל המדעי ומעל הכח המדמה ...

קובץ א נט: ציור הדמיון מצד השכל

הדמיון המופשט, הנקי מדימויי הגוף, כמטהר את העולם ומרחיק מן החטא ...

קובץ א נו-נז: הפחד מן המושכלות

החטאים והבהמיות מונעים מן האדם לעיין במושכלות העליונות ...

קובץ א נה: אין עוד מלבדו

העונג הגדול נמצא בהבנה כי האלקים ממלא את כל העולמות ...

קובץ א נד: אחדות הטבע והשכל

מההרגשה הטבעית אל השכל ובחזרה אל הטבע השכלי ...

קובץ א נא-נב (ב): התשובה אל הצדק הפנימי

טמטום הלב ע"י עודף נקיות או ע"י עבירות ומידות רעות ...

קובץ א נא-נב (א): התשובה אל הצדק הפנימי

טמטום הלב ע"י עודף נקיות או ע"י עבירות ומידות רעות ...

קובץ א מט-נ: כח הדמיון

חשיבותו של כח הדמיון והסכנה בשימוש בו על עניין האלקים ...

קובץ א מב-מח: עילויי הרוח המרוממים את העולם

בעלי הדעות הנשגבות מסוגלים לרומם את העולם ולראות את טובו באהבה ...

קובץ א מ-מא: שמירת היהדות ההיסטורית

שמירת המנהגים והמסורת כבסיס לתקומת ישראל ...

קובץ א לט: האינטואיציה כאמת

האפריורי, מה שקודם לנסיון, כתביעת הצדק העליונה וקודמת למדע ...

קובץ א לו-לח: החלשות נטיות הלב הטבעיות של האמונה

עולם ההכרה החליש את נטיות החיים הטבעיות אך טרם יצר הכרות שכליות חזקות ומכאן אבדן האמונה ...

קובץ א לג: התפילה כביטוי לערגת הנפש

תפילת הקבע הפורמלית-שכלית מול תפילת הלב המבטאת את רגשי הנפש הפרטית ...

קובץ א כט-לב: חובת הזהירות ממחשבה אלקית לבל תהפוך לאלילית

המחשבה בדבר האלקים ראויה כל עוד לא תהפוך לאלילות מעשית. הנצרות אינה פסולה בעיקר ברוחה אלא במעשיה ...

קובץ א כח: הבנת דרכי הנפש בעבודת השם

מקומה של הפסיכולוגיה כהכנה לחיים מעשיים ורוחניים ...

קובץ א כז: הקשר בין התעלות מוסרית, תורנית ומדעית

רק הקשר בין העולמות החיצוניים והפנימיים יאפשר לקלוט את כולם בצורה הנכונה והמוסרית ...

קובץ א כה-כו: הכלת העולם המחודש

כנסת ישראל, מתוך מעמדה הרוחני הכולל, מסוגלת להכיל את הגוונים כולם ...

קובץ א כד: הכל שווה והכל שונה

על החובה לאחדות ולהשוואה. גבולות המחשבה והשיח ...

קובץ א כא-כב: כח האינטואיציה מול כח המסורת

מהם הגבולות של הרגש הפנימי ומהם גבולות המסורת וההלכה ...

קובץ א כ: קירבת אלקים והתחושה המוסרית

המצוות והתפילה כיסוד לקירבת אלקים ולשיפוטים מוסריים ...

קובץ א י-יג: הפלורליזם והרציונאליזם היהודי

אחדות המחשבה והאמונה, אלו ואלו דברי אלקים חיים ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור