ירושלמי קידושין - שיעור 18

 נושא השיעור: יציאת עבד עברי בשש.     ...

ירושלמי קידושין - שיעור 17

 נושא השיעור: עבד לא נקנה בשטר מתנה; נוסח שטר קניין אמה עבריה ושטר קידושין.     ...

ירושלמי קידושין - שיעור 16

 נושא השיעור: עבד עברי נקנה בכסף ובשטר.     ...

ירושלמי קידושין - שיעור 15

 נושא השיעור: במה שפחה חרופה קונה את עצמה.     ...

ירושלמי קידושין - שיעור 14

 נושא השיעור: יבמה נקנית בביאה וקונה עצמה בחליצה.               ...

ירושלמי קידושין - שיעור 13

 נושא השיעור:  קונה עצמה במיתת הבעל; קנין מאמר ביבמה.               ...

ירושלמי קידושין -שיעור 12

 נושא השיעור: חילפיי וברייתות ר' חייא.             ...

ירושלמי קידושין - שיעור 11

 נושא השיעור: שיעור פרוטה           ...

ירושלמי קידושין -שיעור 10

 נושא השיעור:  מחלוקות בית הלל ובית שמאי והנהגתם אלו עם אלו למרות מחלוקותיהם.             ...

ירושלמי קידושין - שיעור 9

 נושא השיעור:  מחלוקת בית הלל ובית שמאי בדין מודה במקצת – דרשות הפסוקים.           ...

ירושלמי קידושין - שיעור 8

 נושא השיעור:  מחלוקת בית הלל ובית שמאי - בדינר או בפרוטה והשוואתם לדין מודה במקצת.            ...

ירושלמי קידושין - שיעור 7

 נושא השיעור:  קידושין וגירושין בשטר שאינו שווה פרוטה ובכתבם על איסורי הנאה.              ...

ירושלמי קידושין - שיעור 6

 נושא השיעור: עריות בגויים; גירושין בגויים.             ...

ירושלמי קידושין - שיעור 5

 נושא השיעור: דיני עריות בגויים.           ...

ירושלמי קידושין - שיעור 4

 נושא השיעור: מבנה סוגיית קידושין עריות וגירושין בגויים; קידושין בגויים.         ...

ירושלמי קידושין - שיעור 3

 נושא השיעור: הברייתא שבה הדרשות על כסף שטר וביאה.       ...

ירושלמי קידושין - שיעור 2

 נושא השיעור: ביאה שלא כדרכה בקידושין.     ...

ירושלמי קידושין - שיעור 1

 נושא השיעור: הדרשות המלמדות  שקידושין בכסף וביאה.   ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור