user.php

המאמרים שלי - הרב אהד טהרלב

שישי, 28 אוקטובר 2011 07:17

היכן מסתתר המבוא לתורה...

דומני שעל כל פסוק שיפתח את ספר התורה אפשר להקשות מדוע פסוק זה נבחר למשימה כה חשובה זו, אולם בעיני רש"י הפסוק שנבחר (ולמעשה הספר כולו) לכאורה הוא הפחות צפוי:…