user.php

המאמרים שלי - זיו משה קהת

ראשון, 27 ספטמבר 2015 00:00

כל האדם - יוה"כ וסוכות

יוה"כ וסוכות תשע"ו    באגדתא במסכת בבא בתרא דף י עמוד א מופיע ויכוח בין רבי עקיבא וטורנוסרופוס הרשע, הנציב הרומאי בארץ בזמנו. וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע:…
שלישי, 07 יולי 2015 00:00

אלי עזה ופגריה

נכתב בט' באב תשע"ד     אלי עזה ופגריה כמו שפחה בתחנוניהוכשבויה פורקת עול נתפסה במבושיה   אלי עזה וסרחונה טומאתה וזדוניותהעל אדמת פח ומוקש חורבותיה ושבריה   אלי עזה…
חמישי, 14 מרס 2013 08:19

יצאתי לצבא, תכף אשוב...

לפני שנה וחצי פתחנו ישיבה;   ישיבה שתהיה מיוחדת ושונה, וייחודה הוא שהיא תהיה כוללת הכל ומאחדת;   זה היה מרגש וזה היה מיוחד.   הזכורה לי ביותר, באותה אוירה…
חמישי, 14 מרס 2013 07:58

בלדה לפסח

 
רביעי, 01 פברואר 2012 13:00

אוירא דארץ ישראל

בתלמוד הבבלי מסופר, כמה פעמים, על רבי זירא שחזר משיטתו האחת לאחר שעלה לארץ והגיע למסקנה אחרת. הוא הסיק מכך מסקנה מעט מוזרה - “שמע מינה: אוירא דארץ ישראל מחכים”.…
חמישי, 24 נובמבר 2011 19:46

הקודש שבחולין

משנה: לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר, אמרה תורה: למען ייטב לך והארכת ימים, ק''ו על מצות חמורות שבתורה:  …