img
הרב ברוך קהת

פרשת וזאת הברכה

הרב ברוך קהת

לפרשה שני חלקים. בחלקה הראשון מוצגת הברכה שברך משה את שבטי ישראל השונים לפני מותו. בחלקה השני של הפרשה מתואר מותו של משה.

את ברכותיו פותח משה בתיאור חיבת ה' לעם ישראל, חיבה שהתבטאה בהתגלותו לעיניהם כדי לתת להם את התורה (ל"ג, א-ה), והוא חותם את ברכותיו בברכות כלליות לעם ישראל, ברכות ביטחון ושפע (כו-כט). לאחר הפתיחה מייחד משה לכל שבט (פרט לשבט שמעון) ברכה המתאימה לו. חלק מהברכות עוסק בכוחם הצבאי של השבטים, והחלק הגדול יותר בשפע הכלכלי שיזכו לו השבטים בארץ. ויש שמשה מתייחס בברכותיו לתפקידו הרוחני של השבט המתברך.

 

הפרשייה החותמת את ספר התורה מתארת את קיום צו ה' אל משה שבסוף הפרשה הקודמת לעלות אל הר נבו כדי לראות משם את הארץ ולאחר מכן למות שם (ל"ד, א-ו). ה' מראה למשה את הארץ ממזרחה, המקום שבה עומד משה על הר נבו, דרך צפונה של הארץ, עבור למערבה וכלה בדרומה (א-ד).

פסוקי החתימה (ז-יב) מתארים את ייחודו של משה שמת ללא שכהתה עינו ונס לחו, וכן את ייחודו כנביא לה' שלא קם כמוהו לידיעת ה' ועשיית אותות ומופתים. כמו כן מתוארת בכיית העם על מותו בדומה לבכייתם על מות אהרון (במדבר, כ', כט), וכן מתוארת כניסת יהושע לתפקידו כמנהיג העם במקום משה, בהתאם לטקס מינויו (שם, טו-כג).