img
הרב שלמה וילק

יום העצמאות

הרב שלמה וילק

 

 

 

הויכוח על טיבו של היום. כמו הויכוח על חנוכה ופורים. מדוע יש ויכוח?

 א. מסורת ושינוי

 ב. שנוי במחלוקת (חשמונאים – כהנים והתחלנות שלהם, מרדכי ואסתר בגלות)

 ג. יש בהם פן לאומי יותר מאשר דתי

 

בלוח השנה יש ימים ויש חגים:

חג סוכות, פסח, שבועות, חנוכה, פורים

יום תרועה, יום הכיפורים, יום העצמאות, יום ירושלים.

 

מה ההבדל בין יום לבין חג?

היה ויכוח, כיוון שחשבו ש"יום" זה פחות דתי. חג מסמל שמחה, יום מסמל יראה או ציפיה יותר מאשר שמחה.

 

ר"ה ויוהכ"פ ברור. יום העצמאות – היה ברור מהרגע הראשון שלא נוכל לשמוח יותר מידי. יום הזכרון לא בא לפני יום העצמאות הוא בא ביחד איתו. אנחנו בפניאל, נלחמים עם המלאך.

עמלק – נלחם לא בעם היהודי, אלא בישראל. נגד הציונות.

למעשה לכל החגים יש את שני הביטויים הללו – הרי גם לחג קוראים יום טוב. החג מסמל את המעגליות, את הזרימה, היום מסמל עצירה, הפסקה ייחודית שיש בה ציפיה לשינוי ולתפנית.

 

שתי גישות – עצמאות כאמצעי למימוש עצמי או לאומי, ועצמאות כערך.

למרות שמקובל לחשוב על העצמאות כאמצעי, והרי אלו אותן אותיות, אולם אנו רואים במדינה לא רק אמצעי אלא גם ערך. זה שהעצמאות יכולה להיות הפקרות, אנו רואים גם בתורה, שהיא יכולה לעשות נבל ברשות התורה.

עצמאות יש רק לחברת בני אדם, לא ליחידים. האמנה החברתית שלנו מאפשרת לכל אחד את עצמאותו. לאומיות שבאה ללא תפיסה של עצמאות הופכת לעריצות. הסובלנות יש לה ערך הומאני, והומאניזם אינו אמצעי אלא ערך.