img

קדושה בעולם של שוויון

הערכים המרכזיים שהביאה עמה תרבות המערב הם החירות והשוויון. פרשתנו היא הזדמנות לדון בערך השוויון, שסביבו נראה שחלקו קרח ומשה. קרח ועדתו תקפו את משה על כך שהוא התנשא והיה נשיא ...

פרשת קרח

בפרשת וארא, בראש סיפור שליחותם של משה ואהרון להוציא את בני ישראל ממצרים, הציגה התורה את הרשימה של תולדות משפחתם, ואת אופן השתייכותם לשבט הנבחר שבט לוי (שמות ו', יד-כז). ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור