img

אמונה וראליה

  בפרשת שלח אנו קוראים על פרשת המרגלים אשר הלכו לתור את הארץ וחזרו עם בשורות רעות. המרגלים מתפצלים לשתי סיעות, כאשר מן הצד האחד עומדים עשרת המרגלים ומן הצד השני ...

פרשת שלח

הפרשה הקודמת נחתמה בסיפור על נסיעת בני ישראל מחצרות וחנייתם במדבר פראן. משם שולח משה בתחילת פרשתנו את שנים עשר נציגי השבטים לתור את הארץ (י"ג, א-טז). בהנחיות שמשה מציג ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור