img

בד"ץ משה רבנו

בעקבות מאורעות יציאת מצרים, יוצא יתרו כהן מדין מביתו ומגיע למחנה ישראל לפגוש את משה חתנו. יתרו שמח וצוהל בשומעו את הניסים הרבים שעשה הקב"ה לעם ישראל ובעקבות כך מברך ...

פרשת יתרו

הפרשה הקודמת הסתיימה בתיאור תגובתו של עמלק להופעתו על בימת ההיסטוריה של העם החדש שיצא ממצרים – "ויבא עמלק וילחם עם ישראל" (י"ז, ח). פרשתנו פותחת בתגובה המנוגדת של נציג ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור