img

עקידת יצחק – הגרסה הנשית

חייהם של האבות רצופים מכשולים וקשיים. ניסיונות רבים עוברים עליהם בדרך למנוחה ולנחלה. מציוויו של ה' לאברהם 'לך לך' דרך עקדת יצחק וכו' נתקלים האבות במציאויות דרמטיות הדורשות גילוי כוחות ...

פרשת וירא

חלקה האחרון של פרשת לך-לך עסקה בהתמודדות עם עקרותה של שרה. פרשיה אחת תיארה את הניסיון הכושל שלה להיבנות מלידת בנה של הגר (ט"ז), ופרשיה שנייה תיארה את הברית שנכרתה ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור