img

תשעה באב

בשבת שלפני תשעה באב אנו קוראים את פרשת 'דברים', שבה מתואר בהרחבה חטא המרגלים. בעקבות חטא זה נגזרה על דור המדבר הגזירה שהוא לא יכנסו לארץ, ורק הדור הבא יזכה ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור