img

פרשת שופטים

בחלקה הראשון של פרשת שופטים – מצוות העוסקות במוסדות ההנהגה של עם ישראל (ט"ז, יח – י"ח). אפשר לראות מצוות אלו כפירוט והרחבה של הדיבר: "כבד את אביך ואת אמך" ...

'ממני תראו'

מבט חסידי על הפרשה   בבסיסי צה"ל רבים מופיעות סיסמאות חינוכיות. על אחת מהן מופיע הפסוק מספר שופטים, "ממני תראו וכן תעשו", הבא להדגיש את חשיבות הדוגמא האישית שצריך מפקד לתת לפקודיו. ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור