img

פרשת וזאת הברכה

לפרשה שני חלקים. בחלקה הראשון מוצגת הברכה שברך משה את שבטי ישראל השונים לפני מותו. בחלקה השני של הפרשה מתואר מותו של משה. את ברכותיו פותח משה בתיאור חיבת ה' לעם ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור