img

פרשת עקב

פרשתנו ממשיכה את החלק הראשון של נאום המצוות שבו מפרט משה את יסודות התורה והאמונה שבשני הדברות הראשונים. בתחילת הפרשה עובר משה לחלק השני של היחידה הראשונה, פירוט והרחבה של ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור