img

פרשת דברים

בסיומו של חומש במדבר פרשיות העוסקות בהכנת ישראל לכניסתם לארץ לשם ירושתה. גם נאומי משה לפני בני ישראל בעבר הירדן שהם עיקרו של ספר דברים, תכליתם להכין את ישראל לכניסתם ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור