img

פרשת בחוקותי

בסיומו של ספר ויקרא העוסק בעיקר בדרכי עבודת ה' (בחלקו הראשון בדרכי עבודתו במקדש, ובחלקו השני בדרכי עבודתו בגבולין), עומד הפרק המתייחס לשכר המקיימים את מצוותיו ולעונש העוברים עליהן (כ"ו). ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור