img

גאולת קרקעות

גאולת קרקעות   לפני למעלה משלשת אלפים שנה קם מאבלו עברי אחד, אברהם שמו, וביקש לקנות חלקת אדמה קטנה כדי לקבור את שרה. הזיכרון היהודי הארוך יודע גם לספר ממי נקנתה מערת ...

פרשת בהר

הפרשה כולה עוסקת בנושא השמיטה והיובל. הפרשיה הראשונה מפרטת את הלכות שמיטת הקרקעות (כ"ה, א-ז), והמשך הפרשה את הלכות היובל. שני חלקים לפרשת השמיטה – הראשון עוסק במצוות שביתת הארץ (ב-ה) ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור