img

הנסתרות לה' אלוקינו – פרשת נצבים

פרשת נצבים אלול תשע"ה   בפרשת ניצבים נכרתת ברית נוספת בין עם ישראל לקב"ה. כחלק מההתחייבות ההדדית של הברית אומרת התורה: "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי ...

מודעות אלוקית ומודעות טבעית

נצבים-וילך תשע"ג     מושג התשובה הינו אחד ממושגי היסוד באמונה שלנו. התשובה הינה אחד ממוקדי המחלוקת המרכזיים ביותר בינינו לבין הנצרות. לעומת הנצרות הטוענת שאת הנעשה אין להשיב והחוטא לעולם נשאר בחטאו, ...

אלילות וקרבנות

    ואתחנן תשע״ד   שמעתי פעם הרצאה על פרצופים של בעלי חיים. יש בעלי חיים חמודים, בעלי עיניים גדולות ובכי מלטף, ויש בעלי חיים שנולדים מכוערים ומפחידים, והם בעלי קול צורמני ומחריש אזנים. ...

פרשת וזאת הברכה

לפרשה שני חלקים. בחלקה הראשון מוצגת הברכה שברך משה את שבטי ישראל השונים לפני מותו. בחלקה השני של הפרשה מתואר מותו של משה. את ברכותיו פותח משה בתיאור חיבת ה' לעם ...

פרשת האזינו

      מידי שבוע, נפרסם בע"ה פינה קבועה זו ובה נציג את הנושאים שבפרשת השבוע באופן כוללני, ונעמוד על מקומה של הפרשה ברצף הכללי של התורה. לפינה זו שתי מטרות עיקריות: א. לסייע לקהל ...

פרשת נצבים וילך

      מידי שבוע, נפרסם בע"ה פינה קבועה זו ובה נציג את הנושאים שבפרשת השבוע באופן כוללני, ונעמוד על מקומה של הפרשה ברצף הכללי של התורה. לפינה זו שתי מטרות עיקריות:  א.      לסייע לקהל המקשיב ...

פרשת כי תבוא

בפרשתנו מגיע לסיומו נאומו העיקרי של משה בספר, נאום המצוות. שתי המצוות האחרונות בנאום הן: מקרא ביכורים (כ"ו, א-יא) ווידוי מעשרות (יב-טו). נראה שהצבתן של שתי מצוות אלה כאן קשורה ...

פרשת כי תצא

אחרי פירוט והרחבה של הדיבר 'לא תרצח' בפרשיות המלחמה שבחלקה האחרון של פרשת שופטים, בפרשתנו עובר משה לפרט ולהרחיב את הדיבר 'לא תנאף', כשהוא מפרט לפני העם מצוות וחוקים הקשורים ...

פרשת שופטים

בחלקה הראשון של פרשת שופטים – מצוות העוסקות במוסדות ההנהגה של עם ישראל (ט"ז, יח – י"ח). אפשר לראות מצוות אלו כפירוט והרחבה של הדיבר: "כבד את אביך ואת אמך" ...

פרשת ראה

בסוף החלק הראשון של נאום המצוות העוסק ביסודות התורה והאמונה, מרחיב משה בנושא שכר ועונש (י"א, ב-כה). ביחידת המעבר לחלק השני של הנאום שבו פירוט המצוות המעשיות, מוצג הנושא של ...

פרשת עקב

פרשתנו ממשיכה את החלק הראשון של נאום המצוות שבו מפרט משה את יסודות התורה והאמונה שבשני הדברות הראשונים. בתחילת הפרשה עובר משה לחלק השני של היחידה הראשונה, פירוט והרחבה של ...

פרשת ואתחנן

בתחילת הפרשה השלמת החלק הראשון של נאומו הראשון של משה בספר דברים, החלק של התיאור ההיסטורי (ג', כג-כט). בסוף פרשת דברים הופיע התיאור של כיבושי עבר הירדן בידי ישראל בעזרת ...

פרשת דברים

בסיומו של חומש במדבר פרשיות העוסקות בהכנת ישראל לכניסתם לארץ לשם ירושתה. גם נאומי משה לפני בני ישראל בעבר הירדן שהם עיקרו של ספר דברים, תכליתם להכין את ישראל לכניסתם ...

'ממני תראו'

מבט חסידי על הפרשה   בבסיסי צה"ל רבים מופיעות סיסמאות חינוכיות. על אחת מהן מופיע הפסוק מספר שופטים, "ממני תראו וכן תעשו", הבא להדגיש את חשיבות הדוגמא האישית שצריך מפקד לתת לפקודיו. ...

ניתן לחפש לפי רב, קטגוריה או נושא השיעור