shministim_shut - item.php
img

קדיש בעברית

נושא: הלכה


שאלה:

שלום הרב, רציתי לשאול למה לא אומרים כיום קדיש (וגם את שאר התפילות בארמית) בעברית?
חנן

תשובה:

שלום,

תפילת הקדיש היא תפילה קדומה שכבר מאות שנים נאמרת בארמית. הגרעין העיקרי של תפילה זו: "יהא שמיה רבה מברך וכו'" מופיע כבר בתלמוד (ברכות ג ע"א; כא ע"ב; סוטה מט ע"א), ושם היא מנוסחת בלשון ארמית (על פי כתבי היד של התלמוד).

קביעת הנוסח שלה בארמית נבעה כנראה מכך שהיא תפסה את מקומה החשוב והמרכזי בתקופת האמוראים ששפת הדיבור שלהם הייתה ארמית, ולכן בלשון זו היא התמסדה. בתקופת הראשונים הוצעו הסברים רעיוניים מדוע ראוי לומר את התפילה הזו דוקא בלשון הארמית. לדוגמה ר' שמחה תלמידו של רש"י, כתב בספרו 'מחזור ויטרי' סי' צה: "לכך תיקנו רבותינו קדיש לאומרו בלשון ארמית, כדי שלא יבינו המלאכים. שאילו יהיו מבינים בקדיש כשאומרים אותו למטה, יבלבלו אותו ומונעים אותו מלעלות למעלה, וכו'". בהמשך הוא גם מבאר על פי דרכו מדוע חלק מתפילה זו נאמר בעברית "יתברך וישתבח ויתפאר וכו'". מעמדה של תפילת הקדיש במסגרת התפילה הוא מאוד מרכזי. היא משמשת כתפילת מעבר בין החלקים השונים של התפילה, וכמעלה את תפילותינו מעלה. כמו כן יש לה תפקיד חשוב במסגרת זיכרון הנפטר והעלאת נשמתו, ולכן היא נאמרת על ידי אבלים בהזדמנויות שונות.

מאחר שתפילה זו נתקבעה ונאמרה במשך מאות שנים בארמית, מובן ששינוי של נוסחה לעברית, אע"פ שיש בו כדי לסייע למתפללים להבינה, יגרום לאיבוד המשקע הנפשי העמוק שנקשר לתפילה זו במשך דורות רבים. עלינו אפוא להמשיך את מסורת הדורות ולומר את התפילה בלשון שהיא נאמרה על ידי אבותינו לאורך הדורות, אך לצד זה ראוי ללמוד את משמעות המילים הארמיות המרכיבות את הקדיש כדי שנוכל להבינה ולכוון בה כוונה שלימה.
 

ישנן תפילות נוספות הנאמרות בארמית, אך מעמדן אינו כשל הקדיש. בזמן הוצאת ספר תורה נוהגים לומר את התפילה הארמית "בריך שמיה וכו'". תפילה זו מקורה בספר זוהר שנכתב בארמית, ולא ייפלא אפוא שבלשון זו היא נאמרת. תפילה זו אין חובה לאומרה בארמית. כך גם ביחס למנהג של חלק מעדות ישראל לומר בשבת אחרי קריאת התורה תפילת "יקום פורקן". היא נאמרת בארמית כנראה משום שהיא תוקנה בתקופת הגאונים שבשפה זו דיברו. גם תפילה זו אין חובה לומר בארמית.

 

 

הרב ברוך קהת


תגובות גולשים

(*)שדות חובה