shministim_shut - item.php
img

נטילת ידיים בבוקר

נושא: הלכה


שאלה:

למדתי שבבוקר כשאדם קם שורה על ידיו רוח רעה וחייבים לכן ליטול ידיים מתוך כלי. האם זו אכן חובה הלכתית ליטול ידיים בבוקר מתוך כלי ומה המקור שלה? ומה הדין אם הוא רק שטף את הידיים במים וסבון, אם זה מספיק טוב בבוקר? ואם זה מספיק טוב במקום נטילת ידיים לסעודה?

תשובה:

הגמרא מספרת על חכם גדול שבא מארץ ישראל ואמר שבבוקר לפני קריאת שמע לא חייבים ליטול ידיים. העיקר שהידיים יהיו נקיות: 'מי שאין לו מים לרחוץ ידיו, מקנח ידיו בעפר ובצרורות', והסיבה לכך שכתוב 'ארחץ בניקיון כפי' – והדגש הוא על הניקיון, לכן לא משנה מה מנקה העיקר שהידיים נקיות. עד כדי כך, שהגמרא אומרת שרב חסדא היה מקלל את מי שבמקום להתפלל היה הולך לחפש מים ליטול ידיים, שכן אפשר לנקות את הידיים גם ללא מים. אם כי, הגמרא מסבירה שכל ההלכה הזאת נכונה רק בנוגע לקריאת שמע שאין צורך ליטול ידיים, אבל בנוגע לתפילה חייבים לשטוף את הידיים במים. ואכן, הרשב"א (ר' שלמה בן אדרת, ספרד, 1300) אומר ממש במילים האלו: "ואני לא מצאתי בשום מקום דבר מבורר שיצטרך אדם ליטול ידיו שחרית בכלי", אבל הוא בכל זאת מוצא "קצת דמדומי ראייה" שרצוי מאוד בבוקר ליטול ידיים מתוך כלי, אך כמובן לא בתור חובה. ר' אשר (אשכנז-ספרד, 1300) גם הוא בעקבות הגמרא אומר שאין חובה ליטול ידיים בבוקר, אבל מזכיר שלפני שאוכלים לחם בסעודה אז יש חובה ליטול ידיים, וגם הוא אומר שבבוקר לפני התפילה אם אדם לא נטל ידיים אבל ניקה אותם הוא יכול לברך על נקיות ידיים. ומה פסק השולחן ערוך? כמו הרא"ש והרשב"א, אלא שהוסיף שלפי הזוהר בבוקר אחרי שאדם ישן בלילה ונשמתו עלתה למעלה, שורה עליו רוח טומאה ולכן הוא חייב ליטול ידיים כדי לסלק את רוח הטומאה מהלילה.


הרב דוד בן זזון


תגובות גולשים

(*)שדות חובה